برخی منابع کتاب راز ماندگاری مو

برخی منابع مطالب:

فارماکوپه گیاهی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

کتاب اسرار گیاهی دارویی(تالیف احمد حاج شریفی)

کتاب معارف گیاهی حسین میرحیدر

کتاب سلامت نامه و منابع شنیداری استید برجسته طب و تغذیه

سایت های:WWW.SALEMIM.COM – WWW.RIFR-AC.ORG


تلفن ویژه مشاوره:36657840-051

بخش فروش:09152000112